ANBI

Sinds 1 januari 2019 is Stichting Woord en Gebaar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en behoort daardoor tot een Goed Doel. De erkenning is weliswaar pas op 28 februari 2020 door de Belastingdienst aan het bestuur meegedeeld, maar geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Een prachtig bericht voor de Stichting die in 1995 is opgericht opdat het blad Woord en Gebaar als zelfstandig en onafhankelijk magazine zou kunnen worden voortgezet.

De ANBI-erkenning geeft aan dat Stichting Woord en Gebaar aan bepaalde eisen voldoet, eisen die door de Belastingdienst zijn opgesteld. Het is een soort ‘keurmerk’.

Fiscaal voordeel

Het schenken van een bedrag, erfstellingen en legaten of het doen van een periodieke gift aan een ANBI is aantrekkelijk omdat giften aan een ANBI fiscale voordelen op kan leveren voor de gever (anbi.nl/giftenaftrek). Giften zijn meestal volledig aftrekbaar bij een periodieke gift die voor tenminste 5 jaar schriftelijk is vastgelegd (anbi.nl/periodiekschenken). Meer informatie over aftrekbaarheid van giften kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Anderzijds hoeft Stichting Woord en Gebaar als ANBI zelf geen erfbelasting (successierecht) of schenkbelasting te betalen over de ontvangen gelden (bijv. inkomsten uit subsidies, donaties, van fondsen, schenkingen en erfenissen).

Het volledig geschonken bedrag gaat naar de activiteiten van de Stichting met als doel:

 • Het uitgeven van een in begrijpelijk Nederlands geschreven en door mooi beeldmateriaal ondersteund onafhankelijk, kwalitatief, opiniërend en informatief tijdschrift over de Nederlandse en de internationale dovengemeenschap in al haar verschijningsvormen;
 • Het bereiken van (slecht)horende personen en instanties die (nog) geen relatie hebben met de dove en slechthorende gemeenschap en hen op een positieve manier kennis te laten maken met Dovencultuur, met respect voor verschillen;
 • Te laten zien aan niet-doven, maar ook aan slechthorenden en aan doven zelf, hoe divers de dovengemeenschap is;
 • Het behoud van het blad Woord en Gebaar (W en G) als een belangrijk cultureel erfgoed voor de dovengemeenschap.

Wilt u Stichting Woord en Gebaar financieel steunen? Wij zouden hier heel erg blij mee zijn. Als donateur kunt u uw gift aan Stichting Woord en Gebaar binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met uw bijdrage aan Stichting Woord en Gebaar steunt u

 • Het bevorderen van het lezen door dove mensen;
 • Het in begrijpelijke taal informeren van dove personen van wat er speelt in de maatschappij en op welke manier dit een relatie heeft met of betrokken kan worden bij de dovengemeenschap;
 • Het bevorderen en versterken van de emancipatie van doven en (zwaar) slechthorenden;
 • Het vergroten van het (sociale) netwerk tussen dove mensen onderling en tussen dove en (slecht)horende mensen;
 • Een inclusieve samenleving, meer bewustwording van de dovengemeenschap binnen de horende wereld;
 • Het meer zichtbaar maken van gebarentaal voor de horende gemeenschap;
 • Het stimuleren en motiveren van doven om andere mensen te interviewen;
 • Het stimuleren en motiveren van dove mensen om hun verhalen te vertellen;
 • Het stimuleren en motiveren van doven om artikelen te schrijven;
 • Het versterken van het zelfvertrouwen van dove medewerkers in eigen kunnen;

Als bestuur zijn wij vanzelfsprekend heel erg blij met de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. Met deze website, het publiceren van onze doelstellingen en ons beleidsplan, de jaarrekeningen, het beloningsbeleid, bestuur en contactgegevens, waaronder het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, en overige documentatie, voldoen wij aan onze verplichtingen die bij de ANBI-status horen.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van Stichting Woord en Gebaar.
Mieneke van der Jagt, voorzitter@woordengebaar.nl.