ANBI

Aanvraag
Stichting Woord en Gebaar, opgericht in 1995 voor onbepaalde termijn, heeft in november 2019 bij de Belastingdienst de aanvraag ingediend om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANB)I en culturele ANBI in aanmerking te mogen komen. Het bestuur hoopt dat deze status in het jubileumjaar 2020 wordt toegekend.

Vermogen Stichting Woord en Gebaar
Stichting Woord en Gebaar is een stichting zonder winstoogmerk

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door de inkomsten, verkregen uit abonnementsgelden, bijdragen, subsidies en alle andere op wettige wijze verkregen middelen:
• Abonnementsgelden voor het blad;
• Advertenties in het blad;
• Fondsen t.b.v. financiering van de jaarlijkse LeesVertelwedstrijd;
• Subsidie t.b.v. financiering van de jaarlijkse LeesVertelwedstrijd.

Ten behoeve van het organiseren van een fotowedstrijd, symposium of debat, wordt er een aparte fondsenwervings- en sponsoractie gestart.

Indien de stichting de ANBI (en de culturele ANBI) status wordt verleend, kan het vermogen van de stichting worden aangevuld door giften vanwege:
• Donaties van donateurs (eenmalig of meerjarig)*;
• Schenkingen en legaten.

*) Tegenover een donatie staan geen verplichtingen van Stichting Woord en Gebaar.

De penningmeester houdt een overzicht bij waarin de namen en adressen van adverteerders, fondsen en toekomstige donateurs en begunstigers zij vermeld, met inachtneming van de wet op privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Besteding binnengekomen gelden
De binnengekomen gelden worden volledig aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting (zie onder het kopje ‘Onder ons’ > Organisatie) en de activiteiten van Stichting Woord en Gebaar, te weten: het samenstellen en uitgeven van een in begrijpelijk Nederlands geschreven en door mooi beeldmateriaal ondersteund, onafhankelijk, kwalitatief, opiniërend en informatief tijdschrift over de Nederlandse en de internationale dovengemeenschap in al haar verschijningsvormen’ (zes keer per jaar), de jaarlijkse LeesVertelwedstrijd voor dove en zwaar slechthorende kinderen van 10 t/m 13 jaar, en mits er voldoende budget is, een fotowedstrijd en/of een symposium/debat.

Beheer van de financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële transacties en alle zaken die het vermogen van de Stichting Woord en Gebaar betreffen. Hij/zij houdt een overzicht bij op basis waarvan het vermogen van de stichting op enig moment kan worden vastgesteld en onderbouwd en is verantwoordelijk voor de begroting en jaarrekening.

Vermogen bij opheffing
In de statuten van Stichting Woord en Gebaar is opgenomen dat bij het besluit tot ontbinding van de stichting tevens:
• zal worden bepaald de dag waarop de ontbinding zal ingaan;
• door wie de vereffening van het vermogen van de stichting zal geschieden;
• de bestemming van een eventueel batig saldo zal worden aangegeven. Dit batig saldo zal volledig ten goede komen aan een bestemming dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.

Beloningsbeleid Stichting Woord en Gebaar
Bestuurders
De bestuurders van de stichting mogen gemaakte onkosten vanwege hun bestuurswerkzaamheden na overleg binnen het bestuur en naar redelijkheid declareren. Hiertoe dient een bon te worden overlegd.

De bestuurders van de stichting hebben naar redelijkheid recht op vergoeding van de door hen gemaakte reiskosten in het kader van hun functie en werkzaamheden voor de stichting. Dit geldt voor het reizen met het openbaar vervoer (2e klas in het geval van een treinreis).

In het geval het noodzakelijk is om met de auto te reizen (omdat de betrokkene veel extra reistijd kwijt is aan het ov, of indien er gezamenlijk met andere bestuurders van Stichting Woord en Gebaar in één auto wordt gereisd) kan er op verzoek een kilometervergoeding worden verleend van 0,19 cent per kilometer (tarieven 2019).

Medewerkers
De medewerkers van het blad Woord en Gebaar, zoals redactieleden en fotografen, hebben naar redelijkheid recht op vergoeding van de door hen gemaakte reiskosten in het kader van hun functie en werkzaamheden voor het blad dat door de stichting wordt uitgegeven. Dit geldt voor het reizen met het openbaar vervoer (2e klas in het geval van een treinreis).

In het geval het noodzakelijk is om met de auto te reizen (omdat de betrokkene veel extra reistijd kwijt is aan het ov, of indien er gezamenlijk met andere redactieleden/fotografen van het Woord en Gebaar in één auto wordt gereisd) wordt een kilometervergoeding verleend van 0,19 cent per kilometer (tarieven 2019).

De onkosten van medewerkers worden vergoed nadat deze door de hoofdredactie en de penningmeester zijn goedgekeurd.
De onkosten van de hoofdredactie worden vergoed nadat deze door de penningmeester zijn goedgekeurd.

Een bezoek aan en kosten voor het reizen in het belang van een artikel/interview met een internationaal karakter dienen voorafgaand aan het bestuur te worden voorgelegd en goedgekeurd.

Het bestuur van Stichting Woord en Gebaar wordt t.b.v.

  1. het realiseren van haar activiteiten ondersteund door een boekhouder;
  2. haar hoofddoelstelling ‘het uitgeven van een in begrijpelijk Nederlands geschreven en door mooi beeldmateriaal ondersteund, onafhankelijk, kwalitatief, opiniërend en informatief tijdschrift over de Nederlandse en de internationale dovengemeenschap in al haar verschijningsvormen’ ondersteund door een abonnementenadministrateur, een vormgever, een hoofdredactie, een eindredacteur, een drukkerij, redactiemedewerkers en fotografen.

De beloning is terug te vinden in de financiële jaarverslagen.

In gevallen waarin het beloningsbeleid niet voorziet beslist het bestuur.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van Stichting Woord en Gebaar.
Mieneke van der Jagt
E-mail: voorzitter@woordengebaar.nl