Bestuur

Zowel dove, slechthorende als horende personen met kennis en ervaring hebben sinds de oprichting van Stichting Woord en Gebaar zitting in het bestuur. De voorzitter van de Stichting Woord en Gebaar is doof of (zwaar) slechthorend.

Het bestuur bestaat conform de statuten uit tenminste drie personen. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar. De stichting wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

Statuten

In onze statuten is opgenomen (artikel 15) dat bij het besluit tot ontbinding van Stichting Woord en Gebaar tevens de bestemming van een eventueel batig saldo zal worden aangegeven. Dit batig saldo zal ten goede komen aan een bestemming dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.

De statuten zullen worden aangepast, met name artikel 15 lid 2. Mocht de stichting worden opgeheven, komt het batig saldo volledig ten goede aan een ANBI met een soortgelijk doel als Stichting Woord en Gebaar.

Huidige bestuurssamenstelling (2019)

Het bestuur van St. Woord en Gebaar doet haar werk onbezoldigd en bestaat momenteel uit vier personen:

  • Mieneke van der Jagt (voorzitter)
  • Edwin Zijdenbos (penningmeester/secretaris)
  • Gomèr Otterspeer (bestuurslid)
  • Ilse Jobse (bestuurslid)

Contact E-mail: voorzitter@woordengebaar.nl