Bestuur

Zowel dove, slechthorende als horende personen met kennis en ervaring hebben sinds de oprichting van Stichting Woord en Gebaar zitting in het bestuur. De voorzitter van de Stichting Woord en Gebaar is doof of (zwaar) slechthorend.

Het bestuur bestaat conform de statuten uit tenminste drie personen. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar. De stichting wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

Huidige bestuurssamenstelling (2019)

Het bestuur van Stichting Woord en Gebaar doet haar werk onbezoldigd en bestaat momenteel uit vier personen:

  • Mieneke van der Jagt (voorzitter)
  • Edwin Zijdenbos (penningmeester/secretaris)
  • Gomèr Otterspeer (bestuurslid)
  • Ilse Jobse (bestuurslid)

Contact e-mail: voorzitter@woordengebaar.nl