Bestuur

Het tijdschrift Woord en Gebaar wordt uitgegeven door de Stichting Woord en Gebaar. De stichting is – nadat de uitgever van vóór 1995 failliet was gegaan -,  in 1995 opgericht om het blad zelfstandig en los, d.w.z. onafhankelijk, van welke andere (belangen)organisatie van doven dan ook voort te kunnen zetten. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het stichtingsbestuur vooral een bestuur op afstand.

Zowel dove, (zwaar) slechthorende als horende personen met bestuurservaring en kennis op diverse terreinen hebben sinds de oprichting van Stichting Woord en Gebaar zitting in het bestuur.

Het bestuur, de hoofd- en de eindredactie hebben verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur van de Stichting Woord en Gebaar heeft tenminste 2 keer per jaar overleg waarbij in principe ook de hoofdredactie aanwezig is. De hoofdredactie heeft geen stemrecht. In het geval van belangrijke besluitvorming die de financiën van het blad betreffen of van grote invloed (kunnen) zijn op het blad, wordt dit aan het bestuur kenbaar gemaakt en met het bestuur besproken. De hoofd- en eindredactie wordt door het bestuur benoemd.

Conform de statuten is de voorzitter van de Stichting Woord en Gebaar doof of (zwaar) slechthorend. In de statuten is geen bepaling opgenomen betreffende het wel of niet (goed) kunnen horen van de hoofd- en eindredactie.

Het bestuur van Stichting Woord en Gebaar doet haar werk onbezoldigd en bestaat uit tenminste drie personen. De bestuursleden zijn niet aan elkaar verwant; er is geen familieband of vergelijkbare relatie.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

Bestuurssamenstelling (vanaf september 2023)

  • Mieneke van der Jagt (voorzitter)
  • Ilse Jobse (penningmeester)
  • Gomèr Otterspeer (bestuurslid)

Contact

E-mail: voorzitter@woordengebaar.nl

Stichting Woord en Gebaar werkt sinds 1 januari 2020 samen met Florijn Administraties in Nieuwerbrug aan den Rijn. Boekhouden en fiscale dienstverlening is een van haar kernactiviteiten. Per 1 januari 2021 is de handelsnaam gewijzigd in Boekhouder4all.