Bestuur

Het tijdschrift Woord en Gebaar wordt uitgegeven door de Stichting Woord en Gebaar. De stichting is – nadat de uitgever van vóór 1995 failliet was gegaan -,  in 1995 opgericht om het blad zelfstandig en los, d.w.z. onafhankelijk van welke andere (belangen)organisatie van doven dan ook, voort te kunnen zetten. Om de onafhankelijkheid van het tijdschrift te waarborgen is het stichtingsbestuur vooral een bestuur op afstand.

Zowel dove, (zwaar) slechthorende als horende personen met bestuurservaring en kennis op diverse gebieden hebben sinds de oprichting van Stichting Woord en Gebaar zitting in het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Woord en Gebaar bestaat uit minimaal twee en bij voorkeur drie personen of vijf. De bestuursleden zijn niet aan elkaar verwant; er is geen familieband of vergelijkbare relatie.

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur.

Tenminste 2 keer per jaar is er een bestuursoverleg – online, fysiek of hybride –  waarbij ook de hoofdredactie aanwezig is. De hoofdredactie heeft geen stemrecht. In het geval van belangrijke besluitvorming die de financiën van het blad betreffen of van grote invloed (kunnen) zijn op het blad, wordt dit aan het bestuur kenbaar gemaakt en met het bestuur besproken. De hoofd- en eindredactie wordt door het bestuur benoemd.

Conform de statuten is de voorzitter van de Stichting Woord en Gebaar doof of (zwaar) slechthorend. In de statuten is geen bepaling opgenomen betreffende het wel of niet (goed) kunnen horen van de hoofd- en eindredactie.

Bezoldiging

Het bestuur van Stichting Woord en Gebaar doet haar werk onbezoldigd, dit geldt ook voor de bestuursadviseur.

Bestuurssamenstelling (vanaf 5 september 2023)

  • Mieneke van der Jagt (voorzitter)
  • Ilse Jobse (penningmeester)
  • Gomèr Otterspeer (bestuurslid)

Adviseur van Stichting Woord en Gebaar: Prof. Dr. Anja Hiddinga

Contact bestuur

E-mail: voorzitter@woordengebaar.nl

Standaardformulier publicatieplicht – ANBI

Op 1 januari 2019 heeft de Belastingdienst Stichting Woord en Gebaar aangemerkt als een ANBI.

Standaardformulier publicatieplicht (ANBI) van boekjaar 2022                             Download

Jaarrekeningen en Balans en staat van baten en lasten

In onze jaarrekeningen vindt u een overzicht van de balans en staat van baten en lasten over het betreffende jaar. De Jaarrekeningen worden zodra zij beschikbaar zijn op onze website gepubliceerd

Boekhouder: Stichting Woord en Gebaar werkt sinds 1 januari 2020 samen met Henk Nijman van Florijn Administraties in Nieuwerbrug aan den Rijn. Boekhouden en fiscale dienstverlening is een van haar kernactiviteiten. Op 1 januari 2021 is de handelsnaam van Florijn Administraties gewijzigd in Boekhouder4all.

Jaarrekening 2022                        Download

Statuten

In onze statuten is opgenomen (artikel 15) dat bij het besluit tot ontbinding van Stichting Woord en Gebaar tevens de bestemming van een eventueel batig saldo zal worden aangegeven. Dit batig saldo zal ten goede komen aan een bestemming dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.

Statuten van Stichting Woord en Gebaar                        Download

De statuten worden in 2024 aangepast, met name artikel 15 lid 2. Mocht de stichting worden opgeheven, komt het batig saldo volledig ten goede aan een ANBI met een soortgelijk doel als Stichting Woord en Gebaar.