Bestuur

Bestuur

Het tijdschrift Woord en Gebaar wordt uitgegeven door de Stichting Woord en Gebaar. De stichting is in 1995 opgericht om het blad zelfstandig voort te kunnen zetten  – nadat de uitgever van vóór 1995 failliet was gegaan -, los van diverse organisaties van en voor doven. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het stichtingsbestuur een bestuur op afstand.

Zowel dove, slechthorende als horende personen met kennis en ervaring hebben sinds de oprichting van Stichting Woord en Gebaar zitting in het bestuur.

Het bestuur, de hoofd- en de eindredactie hebben verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur van de stichting heeft tenminste 2 keer per jaar overleg waarbij ook de hoofdredactie aanwezig is. De hoofdredactie heeft geen stemrecht. In het geval van belangrijke besluitvorming die de financiën van het blad betreffen of van grote invloed (kunnen) zijn op het blad wordt dit aan het bestuur kenbaar gemaakt en met het bestuur besproken. De hoofd- en eindredactie wordt door het bestuur benoemd.

Conform de statuten is de voorzitter van de Stichting Woord en Gebaar doof of (zwaar) slechthorend. In de statuten is geen bepaling opgenomen betreffende het wel of niet (goed) kunnen horen van de hoofd- en eindredactie.

Het bestuur van St. Woord en Gebaar doet haar werk onbezoldigd en bestaat uit tenminste drie personen. De bestuursleden zijn niet aan elkaar verwant; er is geen familieband of vergelijkbare relatie.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

Huidige bestuurssamenstelling (februari 2021)

  • Mieneke van der Jagt (voorzitter)
  • Dr. Floris Roelofsen (secretaris/penningmeester)
  • Gomèr Otterspeer (bestuurslid)
  • Ilse Jobse (bestuurslid)

Contact

E-mail: voorzitter@woordengebaar.nl

Stichting Woord en Gebaar werkt sinds 1 januari 2020 samen met Florijn Administraties in Nieuwerbrug aan den Rijn. Boekhouden en fiscale dienstverlening behoren tot haar kernactiviteiten. Per 1 januari 2021 is de handelsnaam gewijzigd in Boekhouder4all.

Contact e-mail: voorzitter@woordengebaar.nl