Blad WenG

Het magazine Woord en Gebaar

Een team van min of meer vaste freelance fotografen en redactionele medewerkers (doof, slechthorend en horend) realiseren met veel enthousiasme samen met de hoofdredactie en de vormgever elke twee maanden een prachtig en interessant tijdschrift waarin dove en slechthorende mensen en het doof-zijn centraal staat.

Het tijdschrift Woord en Gebaar (WenG) is een belangrijk cultureel erfgoed en verschijnt in full colour zes keer per jaar: in februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Het blad wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van abonneegelden en inkomsten via advertenties in het blad.

Binnen de eigen leefwereld, en vooral wanneer de Dove persoon bij de Dovencultuur hoort – Doof wordt dan met een hoofdletter geschreven – wordt het doof-zijn niet als negatief of als een handicap ervaren. Vooral voor cultureel dove mensen is het doof zijn een deel van hun identiteit. Het is hun kracht: Deaf Power. En het is de kracht van het tijdschrift Woord en Gebaar dat zij alle doven en ook de ‘buitenwereld’ laat zien dat doven hun leven leven op een voor hen eigen manier.

Woord en Gebaar is in 1974 begonnen als een tijdschrift van de in 1974 opgerichte Stichting Nederlandse Dovenraad (sinds 1999 Dovenschap). In 1980 kreeg het blad de naam ‘Woord en Gebaar’. Het blad was gericht op de kleine groep van vroeg-dove gebarentaalgebruikers. De Dovenraad bestond uit vertegenwoordigers van de Stichting Dovenzorg, de Kon. Nederlandse Doven Sport Bond, de Nederlandse Bond van Doofstommen Verenigingen en waarnemers van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven.

De inhoud van het tijdschrift kenmerkte zich in de beginjaren vooral door kwesties rond belangenbehartiging en informatievoorziening. In de decennia daarna hebben de roerige tijden van de emancipatiestrijd van dove mensen hun weerslag gevonden in het blad. Discussies over toegankelijkheid, gelijke behandeling, speciale voorzieningen en vragen rond de toepassing van nieuwe medische technologie vulden de pagina’s.

Woord en Gebaar snijdt onderwerpen aan en plaatst interviews met (dove, slechthorende en horende) personen die in geen enkel ander (landelijk) blad te vinden zijn.

Het blad WenG – samengesteld en vooral geschreven door doven zelf – laat de empowerment van de dove community zien, van doven in Nederland maar ook in het buitenland. Dat is belangrijk voor de dovengemeenschap zelf én voor de horende gemeenschap. In het Beleidsplan 2020-2022 wordt nader ingegaan op de doelstellingen van het tijdschrift.

Het blad Woord en Gebaar is voor veel mensen interessant

Of je nu Doof bent of doof, (zwaar)slechthorend, al of niet een CI draagt of een hoorapparaat, voornamelijk gebaart of meer spreekt; of je familie van een doof persoon bent, verzorger, docent/klasse-assistent in het speciaal onderwijs voor doven of je hebt op de reguliere school een doof kind of dove studente in je klas, of je tolk gebarentaal- of schrijftolk, logopedist, audioloog, kno-arts bent, of een ander beroep hebt of een studie volgt waarbij je te maken krijgt met ‘auditief beperkten’, maar ook als je gewoon geïnteresseerd bent in gebarentaal, of dovencultuur, of als je je geraakt voelt door de schoonheid van cultuuruitingen in gebarentaal, dan is WenG een blad dat je wilt lezen.

De kopij-, advertentie- en verschijningsdata voor 2024 per nummer zijn als volgt:

Deadline tekst

19 januari

5 april

24 mei

19 juli

20 september

8 november

Deadline advertenties

5 februari

19 april

7 juni

2 augustus

4 oktober

29 november

Verschijningsdata

23 februari

10 mei

28 juni

23 augustus

25 oktober

3 december

Colofon 2024

Contact tijdschrift Woord en Gebaar Postbus 612, 3440 AP Woerden; E-mail: hoofdredactieweng@gmail.com

Hoofd- en eindredactie Carla van Klaveren

Webredactie Mieneke van der Jagt

Corrector Dalene Venter

Redactiemedewerkers Madelief Eikelboom, Monte Gardenier, Lisa van der Mark, Kika Meereboer, Bernd Mojet, Rozemarijn Nieste, Gerjanne Snippe, Manon Spierenburg, Iris Steijvers van Orselen, Jochem Verdonk en freelancers

Fotografie Saskia Bogarde, Bob Bronshoff, Monte Gardenier en freelancers

Illustraties Saskia Heuer

Vormgeving Misha Ooteman

Drukwerk Control Media, Wildert

Abonnementenadministratie FBW Abonneeservice (Kees Slagter)

E-mail: info@woordengebaar.nl

Jaarabonnement: € 42,00 (6 nummers)

Los nummer: € 8,00

Buiten Nederland resp: € 48,00 en € 9,00

Contact met abonnementenadministratie schriftelijk of via e-mail voor:

Adreswijziging doorgeven

Aanmelden voor jaarabonnement

Aanmelden voor proefabonnement

Aanvraag van een los nummer

Opzeggen abonnement (de opzegtermijn is 3 maanden)