Blad WenG

Het magazine Woord en Gebaar

Een team van min of meer vaste freelance fotografen en redactionele medewerkers (doof, slechthorend en horend) realiseren met veel enthousiasme samen met de hoofdredactie en de vormgever elke twee maanden een prachtig en interessant tijdschrift waarin dove en slechthorende mensen en het doof-zijn centraal staat.

Het tijdschrift Woord en Gebaar (WenG) is een belangrijk cultureel erfgoed en verschijnt in full colour zes keer per jaar: in februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Het blad wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van abonneegelden en inkomsten via advertenties in het blad.

Binnen de eigen leefwereld, en vooral wanneer de Dove persoon bij de Dovencultuur hoort – Doof wordt dan met een hoofdletter geschreven – wordt het doof-zijn niet als negatief of als een handicap ervaren. Vooral voor cultureel dove mensen is het doof zijn een deel van hun identiteit. Het is hun kracht: Deaf Power. En het is de kracht van het tijdschrift Woord en Gebaar dat zij alle doven en ook de ‘buitenwereld’ laat zien dat doven hun leven leven op een voor hen eigen manier.

Woord en Gebaar is in 1974 begonnen als een tijdschrift van de in 1974 opgerichte Stichting Nederlandse Dovenraad (sinds 1999 Dovenschap). In 1980 kreeg het blad de naam ‘Woord en Gebaar’. Het blad was gericht op de kleine groep van vroeg-dove gebarentaalgebruikers. De Dovenraad bestond uit vertegenwoordigers van de Stichting Dovenzorg, de Kon. Nederlandse Doven Sport Bond, de Nederlandse Bond van Doofstommen Verenigingen en waarnemers van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven.

De inhoud van het tijdschrift kenmerkte zich in de beginjaren vooral door kwesties rond belangenbehartiging en informatievoorziening. In de decennia daarna hebben de roerige tijden van de emancipatiestrijd van dove mensen hun weerslag gevonden in het blad. Discussies over toegankelijkheid, gelijke behandeling, speciale voorzieningen en vragen rond de toepassing van nieuwe medische technologie vulden de pagina’s.

Woord en Gebaar snijdt onderwerpen aan en plaatst interviews met (dove, slechthorende en horende) personen die in geen enkel ander (landelijk) blad te vinden zijn.

Het blad WenG – samengesteld en vooral geschreven door doven zelf – laat de empowerment van de dove community zien, van doven in Nederland maar ook in het buitenland. Dat is belangrijk voor de dovengemeenschap zelf én voor de horende gemeenschap. In het Beleidsplan 2020-2022 wordt nader ingegaan op de doelstellingen van het tijdschrift.

Colofon 2020

Hoofdredactie
De hoofdredactie van het tijdschrift Woord en Gebaar bestaat bij voorkeur uit een of twee dove personen of doof en (slecht)horend. In januari 2020 heeft Carla van Klaveren het stokje van Roos Wattel overgenomen.

Carla van Klaveren en Lisa Hinderks.
E-mail: hoofdredactieweng@gmail.com.
Adres: Postbus 612, 3440 AP Woerden.

Eindredactie
Anja Hiddinga.

Webredactie
Sofie Helleman (SpeciTaal) en Mieneke van der Jagt.

Redactiemedewerkers
Agnes van Brussel, Monte Gardenier, Saskia Heuer, Bart Koolen, Tamara van Meer, Kika Meereboer, Martin Mojet, Rozemarijn Nieste, Djoeke van Rossum, Nienke Sijm, Bert Smale, Elias Stuifzand, Martine Wattel, Madelief Eikelboom, Lisa van der Mark, Iris Steijvers van Orselen en freelancers.

Fotografie
Monte Gardenier, Bob Bronshoff, Elisa Hartog, Harry Veurink, Rudy Plijter en freelancers.

Vormgeving blad
Misha Ooteman.

Drukwerk
Control Media, Wildert.

Abonnementenadministratie
Kees Slagter
E-mail: info@woordengebaar.nl.