Privacy

Beste bezoeker,

Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving over het gebruik van persoonsgegevens veranderd en is de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AGV) in werking getreden. De regels voor het opslaan van data en persoonsgegevens zijn door de AGV veel strenger geworden.

Dat betekent dat verenigingen, stichtingen, overige organisaties en bedrijven zorgvuldiger dan voorheen met persoonsgegevens om moeten gaan. Ook wij moesten vastleggen over welke persoonsgegevens wij beschikken, wat wij daarmee doen, wie er bij kan en hoe ze beveiligd zijn.

PRIVACYVERKLARING

____________________________________________

Stichting Woord en Gebaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring omschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens zoals welke persoonsgegevens wij opvragen en hoe wij ze gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1 Aanmelders abonnement Woord en Gebaar:

Directe persoonsgegevens:
Verplicht: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht
Verplicht: Organisatie (voor zover van toepassing)
Niet verplicht: Geboortedatum
Verplicht: Adres, Postcode, Woonplaats
zodat wij u ons magazine Woord en Gebaar/uw bestelling en factuur kunnen toesturen en voor onze ledenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Indirecte persoonsgegevens:
E-mailadres (niet verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding als abonnee, om u betalingsverzoeken toe te zenden, om u te informeren en voor verdere correspondentie zoals het beantwoorden van uw vragen.

Telefoonnummer/teksttelefoon (niet verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen.

Overige gegevens die worden vastgelegd:

Rekeningnummer : wordt vastgelegd bij verwerking van betalingen t.b.v. eenvoudiger verwerking van toekomstige betalingen.

Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement :
voor onze abonnementenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Gegevens inzake aanmelders abonnementen : voor onze abonnementenadministratie.

2 Website bezoekers:

IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

E-mailadres (verplicht) : om uw reactie te kunnen beantwoorden.
Geslacht, Tussenvoegsel, Achternaam (verplicht) : om u te kunnen aanspreken in de correspondentie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het door uw ingevulde contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u ons verzoekt om informatie toe te sturen, wanneer u ons een vraag stelt, of wanneer u ons iets wilt meedelen.

Andere gegevens:
Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u en andere personen, bijvoorbeeld via het contactformulier en ons Social Media-account, zoals Facebook: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Aan leveranciers (waaronder ‘bewerkers’). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten (ondersteunen, mogelijk maken) van onze website Woord en Gebaar, zodat verbinding gemaakt kan worden met internet en het wereldwijde web dat gebruik maakt van internet. De hosting provider (de aanbieder van ruimte voor het web) host uw gegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts heel af en toe toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Aan accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake abonnementen worden verwerkt door onze abonneeservice (FBW Woerden) en de adresgegevens gaan naar de verzender t.b.v. de verzending van het magazine Woord en Gebaar.

Aan juridische adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Aan overheidsinstanties. Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN INSTANTIES BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De gegevens betreffende het contactformulier worden na één (1) jaar verwijderd.
Deze bovenstaande termijnen worden gehanteerd, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen wij u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website. We gebruiken deze informatie (waarbij geen naam- en adresgegevens worden opgeslagen) alleen voor analyse.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@woordengebaar.nl.
Wij nemen geen besluit(en) op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij daar tussen zitten.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren (rectificatie), in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen of te laten afschermen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek aangaande uw persoonsgegevens (inzien, corrigeren, verwijderen).
Het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@woordengebaar.nl.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.